IP596_ReaderImage_PressRelease.jpg

VẬT TƯ TIÊU HAO

 

DANH MỤC

Vật tư tiêu hao cho công nghệ tiệt khuẩn hơi nước

Vật tư tiêu hao cho công  nghệ tiệt khuẩn bằng khí Ethylene Oxide (EO)

Vật tư tiêu hao cho công nghệ tiệt khuẩn bằng khí Hrydrogen Peroxide (H2O2)

Vật tư tiêu hao cho công nghệ tiệt khuẩn bằng khí Hrydrogen Peroxide (H2O2)

VẬT TƯ TIÊU HAO CHO TIỆT KHUẨN HƠI NƯỚC

vặt tư tiêu hao hơi nước.png

Chỉ thị hóa học cho tiệt khuẩn hơi nước

Code: 1250

Chỉ thị thông số vật lý cho tiệt khuẩn hơi nước

Code: 1243

Ống chỉ thị sinh học cho tiệt khuẩn hơi nước

Code: 1491

Gói kiểm soát chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước

Code: 41482V

Gói và giấy Bowie-Dick kiểm tra lò tiệt khuẩn hơi nước

Code: 00135LF

Băng keo chỉ thị nhiệt cho tiệt khuẩn hơi nước

Code: 1322

VẬT TƯ TIÊU HAO CHO TIỆT KHUẨN EO

eo.png

Ống chỉ thị sinh học cho tiệt khuẩn Ethylene Oxide

Code: 1294

Gói PCD cho tiệt khuẩn Ethylene Oxide

Code: 1298

Chỉ thị hóa học cho tiệt khuẩn Ethylene Oxide

Code: 1251

Bình gas khí Ethylene Oxide

Giấy in nhiệt cho máy tiệt khuẩn Ethylen Oxide

VẬT TƯ TIÊU HAO CHO TIỆT KHUẨN HYDROGEN PEROXIDE

VẬT TƯ TIÊU HAO CHO MÁY LÀM ẤM CƠ THỂ VÀ DỊCH TRUYỀN 

vtth h2O2.png
warming.png

Chỉ thị sinh học cho tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide

Code:  1295

Chỉ thị hóa học cho tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide

Code:  1248

Băng keo chỉ thị cho tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide

Code:  1228

Bộ vật tư tiêu hao của máy làm ấm dịch truyền tốc độ cao

Bộ vật tư  tiêu hao của máy làm ấm dịch truyền tốc độ thường

Chăn sưởi ấm cho máy làm ấm cơ thể Bear Hugger